top of page

Verkoopvoorwaarden

 

Deze "Algemene Voorwaarden" zijn van toepassing op de verkoop van "Activiteit(en)" / "Dienst(en)") door de Monitor Mezelle Yann, gevestigd te 112 Avenue William Booth, Logis La Pastorale Bât D4, 13011 Marseille, onder SIRET-nummer 534 962 105 00027, e-mail contact@libertagrimpe.com, mobiel 06.61.72.78.38, website https://www.libertagrimpe.com/ ten behoeve van elke natuurlijke of rechtspersoon, hierna de ) "Deelnemer(s) / Klant( s)”), op afstand (telefoon, post, e-mail of op de website.

 

De aankoop van een Activiteit verkocht door de Monitor Mezelle Yann impliceert kennis en loutere en eenvoudige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 1-Definitie van de dienst

 

De Monitor Mezelle Yann levert een dienst van toezicht, animatie, onderwijs en opleiding onder de activiteit van klimmen en de daarmee gelijkgestelde activiteiten Via Ferrata, Canyoning. Hij is in het bezit van een geldig Staatsdiploma.

 

Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de verkoop van klimactiviteiten en soortgelijke activiteiten Via Ferrata, Canyoning in de zin van de bovengenoemde bepalingen, met uitsluiting van elke andere dienst van betaald vervoer, accommodatie, eten of materiaalverhuur.

 

Afhankelijk van de plaats waar de dienst plaatsvindt, is een vervoersdienst op een verwante manier inbegrepen / eventueel specificeren binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen in de Monitor minibus, deze dienst is niet onderhevig aan facturering en betreft de klant alleen in het kader van de uitgevoerde activiteit. Indien deze er niet van wenst te profiteren, zal dit dus geen aanleiding geven tot enige prijswijziging.

 

Waarschuwing: De Monitor is niet verantwoordelijk voor voertuigen die tijdens de onderhoudsbeurt geparkeerd staan.

 

Artikel 2-Verkoop van de Activiteit

Het registratieverzoek wordt rechtstreeks, telefonisch, per e-mail of via de website gedaan en vermeldt de naam, voornaam, adres en contactgegevens van de Klant.

 

De Monitor biedt de Klant een registratieformulier aan waarop de belangrijkste kenmerken en de prijs van de Activiteit staan vermeld en stuurt hem deze algemene voorwaarden.

 

Registratie is effectief nadat de klant het formulier heeft ingevuld en een aanbetaling (/ aanbetaling / alles) heeft betaald gelijk aan 30% van de prijs van de Activiteit, en de Monitor de ontvangst heeft bevestigd.

 

Bij gebrek aan ontvangstbevestiging van de Monitor in een   wordt de registratie als niet gevalideerd beschouwd, maar behoudt de Monitor echter de mogelijkheid om deze registratie na deze periode en tot de Activiteitsdag te bevestigen.

 

Indien nodig bepaalt de Monitor de datum vanaf wanneer het niet betalen van de aanbetaling zal leiden tot de annulering van de activiteit.

 

Het saldo van het verschuldigde bedrag wordt bij aanvang van de Activiteit / terugkeer van de Activiteit aan de Monitor betaald.

 

Verkoop aan de balie in de gebruikelijke lokalen van de Moniteur Mezelle Yann: Deze algemene voorwaarden zijn uitgestald en vrij ter inzage. GEEN VERKOOP AAN DE balie

 

Verkoop gesloten buiten het etablissement (andere dan de gebruikelijke gebouwen): Vóór elke bestelling verstrekt de Monitor Mezelle Yann de klant contractuele informatie. Vervolgens geeft hij hem een kopie van het gedateerde en ondertekende contract waarin hun uitdrukkelijke toestemming wordt bevestigd op een papieren drager, of met zijn toestemming, op een duurzame drager.

 

In het geval van een verkoop op afstand (telefoon, post, enz.): Vóór elke bestelling verstrekt de Monitor Mezelle Yann de Klant de contractuele informatie op een manier die bewaring en reproductie mogelijk maakt.

 

In het geval van een verkoop op afstand uitsluitend door uitwisseling van e-mails:  

De Monitor Mezelle Yann zorgt ervoor dat de Klant zijn betalingsverplichting erkent bij het bestellen, en vermeldt de woorden "bestelling met betalingsverplichting" evenals de voor het sluiten van het contract geaccepteerde betaalmiddel.

De Monitor Mezelle Yann bevestigt de ontvangst van het registratieverzoek per e-mail of op een andere manier, en bezorgt de Klant een bevestiging en details van het contract op een duurzame drager.

 

Bij een verkoop op afstand met online betaling:

De Monitor Mezelle Yann beschrijft de te volgen stappen voor het sluiten van het contract en de middelen waarmee de Klant eventuele fouten kan identificeren: 1/ De Klant controleert de details van de bestelling en de totale prijs; 2/ Hij bevestigt zijn bestelling; 3/ De Monitor Mezelle Yann bevestigt de ontvangst van de bestelling en bezorgt de Klant een bevestiging van het contract op een duurzame drager.

Le Moniteur Mezelle Yann bevat de woorden "bestelling met betalingsverplichting", de geaccepteerde betaalmiddelen en de aangeboden talen voor het sluiten van het contract.

 

Artikel 3-Herroepingsrecht

 

De Klant wordt erop gewezen dat de inschrijving voor een Activiteit in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 221-28 van de Consumentenwet definitief en definitief is en dat hij geen herroepingsrecht geniet.

 

Artikel 4-Prijs – Bijkomende kosten – Wijze van betaling – Klachten

 

De prijs komt overeen met de erelonen van Monitor Mezelle Yann. Het heeft uitsluitend betrekking op het verlenen van toezicht op de Activiteit met uitsluiting van elke andere dienst. Het is na aftrek van belasting.

 

De prijs houdt rekening met de gewoonten en gebruiken van het beroep, het aantal deelnemers en hun technisch en fysiek niveau, en de kenmerken van het nagestreefde doel (technische moeilijkheid, hoogte, inzet, enz.).

 

De gecommuniceerde prijs wordt geacht overeen te komen met de prijs van de Activiteit die door elk van de deelnemers verschuldigd is, tenzij de Monitor Mezelle Yann heeft aangegeven dat het een globale prijs van de Activiteit is die door alle deelnemers moet worden gedeeld.

 

Eventuele extra kosten die door de activiteit worden gemaakt (toegangsrecht, parkeren, skiliften, materiaalverhuur in een winkel, enz.) worden rechtstreeks door de Klant(en) gedragen en betaald.

 

Betalingswijzen: De prijs van de Activiteit dient te worden betaald: online, per creditcard of contant.

 

Klacht: Elke klacht wordt per aangetekende post met bericht van ontvangst gestuurd naar het adres van de Monitor, ten laatste één maand na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het verzoek.

 

Artikel 5- Wijziging of annulering van de Activiteit

 

  Buitenactiviteiten zijn onderhevig aan gevaren in verband met weers- en terreinomstandigheden, aanwezigheid, evenals de ervaring, technische vaardigheden en fysieke conditie van de deelnemers.

 

Om de veiligheid van eigendommen en mensen te waarborgen, kan de voorgestelde Activiteit te allen tijde voor, bij aanvang of tijdens de uitvoering door de Monitor worden geannuleerd/uitgesteld of gewijzigd.

 

• In het geval van wijziging van de Activiteit door de Instructeur tijdens de Activiteit, zal de prijs van het alternatieve reisschema worden toegepast in overeenstemming met gebruiken en gebruiken, en zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.

In geval van wijziging van de Activiteit door de Klant, in het bijzonder wegens onvoldoende verklaarde fysieke of technische vereisten, kan de prijs van het oorspronkelijke doel volledig worden toegepast.

 

• Bij annulering van de Activiteit door de Monitor voorafgaand aan de activiteit wordt prioriteit gegeven aan het uitstellen van de activiteit. In geval van weigering wordt de aanbetaling teruggegeven aan de Klant(en), verminderd met de eventueel reeds door de Monitor gemaakte bedragen voor de Activiteit (boekings- of reiskosten, enz.).

Indien het voor de realisatie van een gezamenlijk georganiseerde Activiteit vastgestelde minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, kan de Instructeur besluiten de Activiteit niet uit te voeren. In dat geval worden de door de Klant(en) betaalde bedragen aan hem terugbetaald.

 

• In geval van annulering van de Activiteit door de Klant(en) Ex:

- Tot 30 dagen voor aanvang van de Activiteit: de aanbetaling wordt teruggestort, behalve de reeds vastgelegde of voorgeschoten bedragen.

- Vanaf 30 dagen tot 4 dagen voor aanvang van de Activiteit: de aanbetaling is verschuldigd.

- Minder dan 4 dagen voor aanvang van de Activiteit: de volledige prijs is verschuldigd.

Artikel 6 - Technische en fysieke vereisten - Achtergrond

 

Waarschuwing: zowel klimmen als via ferrata en canyoning zijn potentieel gevaarlijke activiteiten waarbij u gewond kunt raken en zelfs kunt overlijden als gevolg van een ongeval. Het is daarom noodzakelijk om voorzichtig en zorgvuldig te handelen. Kom de activiteit niet uitoefenen onder invloed van drugs of alcohol.

Gezondheid en fysieke conditie

Technische, fysieke of ervaringsvereisten kunnen de toegang van de Klant tot de Activiteit bepalen.

De Klant die ten onrechte verklaart deze voorwaarden te respecteren en die een technisch, fysiek niveau of ervaring heeft die lager is dan aangegeven, is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van alle soorten die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

Deelname aan de diensten vereist een goede gezondheid (bijzondere gevallen, neem contact met ons op), sportuitrusting, goed gedrag naar andere deelnemers en de instructeur, evenals het opvolgen van de instructies van de instructeur.

 

In het bijzonder moet de Klant aan de Monitor elk gezondheidsprobleem, medische geschiedenis, occasionele of langdurige behandeling, ongeval, dat zijn fysieke of psychologische gezondheid kan beïnvloeden, evenals elke bijzondere bezorgdheid (duizeligheid, geschiedenis van ongeval, angst, niet kunnen zwemmen, hartprobleem, epilepsie, motorisch probleem, recente operatie, prothese...).

 

Artikel 7-Organisatie van de Activiteit

 

Uren: Voor het goede verloop van de Activiteit verbindt de Klant zich ertoe de tijdig meegedeelde vergadertijden te respecteren.

Het niet respecteren van het afsprakenschema door de Klant kan leiden tot wijziging van de Activiteit.

Bij afwezigheid van de klant bij aanvang van de dienst, of tijdens de uitvoering van de dienst, en om welke reden dan ook, wordt de prijs van de dienst niet terugbetaald en wordt de dienst niet omgeruild voor een andere.

 

Aantal deelnemers: Per Activiteit kan een maximum aantal deelnemers worden vastgesteld met betrekking tot gewoontes en gebruiken, het fysieke en technische niveau van de deelnemers en de weers- en terreinomstandigheden.

Bij een collectief georganiseerde Activiteit kan een minimum aantal deelnemers worden vastgesteld, evenals de datum vanaf wanneer onvoldoende ingeschreven leden deze niet kunnen uitvoeren.

 

Gedrag: De instructeur behoudt zich het recht voor om op elk moment een persoon uit te sluiten wiens gedrag het verloop van de les kan verstoren. Annulering, onderbreking of uitsluiting geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding of terugbetaling. Elke gestarte service is volledig verschuldigd.

 

Waarschuwing: De Monitor wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade of verlies, met betrekking tot laptops, camera's en elk materiaal of voorwerp dat gevoelig is voor schokken/kou/hitte/water en dat absoluut adequaat moet worden beschermd.

Artikel 8-Materiaal

 

Collectieve uitrusting: De prijs is inclusief collectieve uitrusting en veiligheidsuitrusting.

 

Individuele uitrusting: De Klant beschikt over zijn eigen technische en veiligheidsuitrusting aangepast aan de uitgevoerde Activiteit, in overeenstemming met de verstrekte instructies. De Klant wordt erop gewezen dat hij als enige verantwoordelijk is voor zijn materiaal en voor alle schade die voor hem of voor een derde zou kunnen ontstaan.

In geval van twijfel over de veroudering of ongeschiktheid van zijn individuele apparatuur, is het zijn verantwoordelijkheid om de Monitor te raadplegen. De Instructeur kan, indien beschikbaar, worden gevraagd om de Klant te voorzien van de technische en veiligheidsuitrusting die nodig is voor het uitvoeren van de Activiteit, in welk geval de Klant zich ertoe verbindt deze uitrusting te dragen en te gebruiken tijdens alle activiteiten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de Monitor.

 

Artikel 9-Verantwoordelijkheden - Specifieke omgeving

 

De activiteit vindt plaats in een specifieke/buitenomgeving, die objectieve en willekeurige natuurlijke risico's met zich meebrengt (vallende stenen, enz.). Supervisie door een instructeur elimineert deze natuurlijke risico's niet. De deelnemer is zich bewust van de gevaren waaraan hij wordt blootgesteld: botsing met andere mensen, vallen van een obstakel en elke andere oorzaak van ongeval of letsel, waaronder in het bijzonder verstuikingen, spier- en/of ligamentscheuren, scheuren of breuken, oogaandoeningen, snijwonden, schaafwonden, schaaf- en/of kneuzingen, uitdroging, zuurstofgebrek, blootstelling en/of duizeligheid, trauma aan hoofd, nek en/of wervelkolom, zenuwshock, verlamming en/of overlijden.

Op de Monitor Mezelle Yann rust een middelenverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Hij zet alle middelen in die tot zijn beschikking staan, waaronder afstand doen, om voorzichtig en ijverig de veiligheid van de deelnemer te waarborgen, die een actieve rol blijft spelen bij de uitvoering van de activiteit. De deelnemer draagt zorg voor zijn eigen veiligheid en die van derden. Hij moet de veiligheids- en gedragsregels respecteren die voortkomen uit gezond verstand, evenals die van de Monitor Mezelle Yann.

 

Artikel 10-Verzekering en vrijstelling

 

Monitor Mezelle Yann profiteert van een professionele wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in Frankrijk die schade dekt die voortvloeit uit zijn acties als professional, inclusief zoek-, reddings- en repatriëringskosten: AN3S SPORT SANTE SOCIAL n°675047304 contact an3s@gmail.com.

 

Deze verzekering vervangt niet de individuele burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant voor schade die hij aan zichzelf of aan derden zou kunnen toebrengen, of die het gevolg zou kunnen zijn van een extern natuurverschijnsel. De Instructeur herinnert, onder zijn plicht tot informeren en waarschuwen, eraan dat het aan de Klant(en) is om een individuele verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de praktijk, KLIMMEN, VIA FERRATA, CANYONING, met inbegrip van hulp, opsporing, redding en repatriëring.

  • Welke verzekeringen voor het uitoefenen van een sport op individuele basis?

Het vrij beoefenen van een sport, dat wil zeggen op individuele basis, vindt plaats buiten het kader van een vereniging of club.  Het gaat bijvoorbeeld om de zondag die gebruik maakt van zijn weekend om in korte passen een paar kilometer afleggen of de vriendengroep die op een gemeentelijk veld een voetbalwedstrijd improviseert. Goed nieuws: je bent uiteraard vrij om dit soort activiteiten uit te oefenen zonder dat je daarvoor een verzekering hoeft af te sluiten.

Maar afhankelijk van het soort activiteit dat u beoefent, alleen of onder toezicht van een professional, moet u er rekening mee houden dat veel sporten zijn uitgesloten van uw gebruikelijke verzekeringscontracten, in het bijzonder uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-leven (meestal gekoppeld aan uw multi-risk woningcontract). Traditioneel zijn activiteiten die als "blootgesteld" worden beschouwd (luchtvaartactiviteiten, klimmen, bergbeklimmen, mountainbiken, gemechaniseerde activiteiten, onderwater, enz.) uitgesloten van dit type contract.

  • Waarom een verzekering afsluiten voor uw sportactiviteiten?

De professional die toezicht houdt op u is verzekerd voor het geval hij u schade toebrengt, voor de kosten van redding naar het dichtstbijzijnde zorgcentrum; Aan de andere kant is zijn verzekering niet bedoeld om de gevolgen van uw individuele gedrag of de kosten van bijvoorbeeld repatriëring van het ziekenhuis naar uw huis te dekken.

Om jezelf te beschermen in het kader van je sportactiviteiten, kun je een specifieke sportverzekering afsluiten. Dit type jaar- of dagcontract dekt:

1- Burgerlijke aansprakelijkheid; Als u tijdens uw sportbeoefening iemand verwondt door uw schuld of uw roekeloosheid, bent u volgens de artikelen 1240 en 1241 van het burgerlijk wetboek burgerlijk aansprakelijk voor het hebben van "schade aan anderen"

2- Als u zich alleen verwondt tijdens het sporten Het contract Individuele Ongevallenverzekering (“IA”) voorziet in een vergoeding voor zwaar lichamelijk letsel en eventuele medische kosten; kosten

repatriëring, zoek- en reddingsacties, schade aan sportuitrusting, enz.

 

Artikel 11-Beeldrechten

 

De Klant machtigt de Monitor Mezelle Yann om zonder beperking voor promotionele en commerciële doeleinden, door middel van reproductie, weergave, projectie en aanpassing, de afbeeldingen (foto's en video's) genomen tijdens de begeleide Activiteit te gebruiken, tenzij anders aangegeven door de Klant op de hoogte gebracht. voor aanvang van de Activiteit.

De ouders van de minderjarige Klant verlenen de Instructeur Mezelle Yann de toestemming om de afbeeldingen van de minderjarige Klant onder dezelfde voorwaarden te gebruiken.

 

Artikel 12 - Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 

De Klant(en) en de Monitor Mezelle Yann zijn voorstander van een minnelijke schikking van elk geschil en bij gebreke daarvan een beroep doen op bemiddeling bij de bevoegde Mediator.

De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van de Monitor Mezelle Yann afhankelijk is.

 

Artikel 13 - Verwerking van persoonsgegevens

 

De informatie die in het registratieformulier wordt verzameld, wordt vastgelegd in een computerbestand. De verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden vijf jaar bewaard.

 

U kunt toegang krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben, deze corrigeren, verzoeken om verwijdering ervan, uw recht uitoefenen om de verwerking van uw gegevens te beperken of elke andere vraag stellen door contact op te nemen met Mezelle Yann, gevestigd te 112 Avenue William Booth, Logis La Pastorale Bât D4, 13011 Marseille, e-mail contact@libertagrimpe.com.

Als u, nadat u contact met ons heeft opgenomen, van mening bent dat uw rechten op "Gegevensbescherming" niet zijn gerespecteerd, kunt u de website cnil.fr raadplegen of een klacht indienen bij de CNIL.

bottom of page