top of page

WETTELIJKE VERMELDINGEN_cc781905-5cde-3194- bb3b- 136bad5cf58d__cc781905-5cde -3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Deze site is eigendom van Yann MEZELLE, zzp'er wiens hoofdkantoor is gevestigd:  

112 avenue de William Booth, Residence La Pastorale Bat D4, 13011 Marseille
06 61 72 78 38 
www.libertagrimpe.com 

SIRET-nummer: 534 962 105 000 27
Vrijgesteld van registratie in het Handels- en Bedrijvenregister (RCS) en in de handelsgids. 
APE-code 9312Z 
BTW niet van toepassing, art. 293 B du CGI-verklaring 

 

Intellectueel eigendom

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. 

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor iconografische en fotografische documenten en elke illustratie. 

De algemene structuur, evenals de teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, geluiden, knowhow en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van Yann MEZELLE. 

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Yann MEZELLE is verboden en vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code._cc781905-5cde -3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Hetzelfde geldt voor databases die, indien van toepassing, op libertagrimpe.com verschijnen, die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 in het Wetboek van Intellectuele Eigendom betreffende de rechtsbescherming van databases. . 

De handelsmerken van Yann MEZELLE en haar partners, evenals de logo's die op de site verschijnen, zijn handelsmerken (semi-figuratief of niet) geregistreerd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo's, gemaakt van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van Yann MEZELLE, is daarom verboden in de zin van artikel L.713-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Accommodatie

Gedeelde hosting bij WIX.COM LTD
SAS met een kapitaal van € 10.000.000
40 TEL AVIV HAVEN

  TEL AVIV JAFFA 6350671

808 452 825 00017

APE code 7010Z / Activiteiten hoofdkantoor

Hoofdkantoor: 40 Hanamal Tel Aviv, Israël

Persoonlijke gegevens

De gebruiker wordt erop gewezen dat de hem betreffende persoonsgegevens, indien nodig, kunnen worden verzameld in het kader van contact- of reserveringsformulieren. Deze persoonsgegevens kunnen geautomatiseerd worden verwerkt. 

Bepaalde specifieke informatie die in de online formulieren wordt gevraagd, is verplicht. Als hun invoer onjuist is, kan de deelname van de gebruiker niet in aanmerking worden genomen. 

In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 (artikelen 38 tot 43 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden) , kunnen gebruikers een recht op toegang tot informatie uitoefenen en, indien van toepassing, een recht om informatie over hen te corrigeren of in te trekken door te schrijven naar: contact@libertagrimpe.com

Gebruik van cookies

Libertagrimpe  kan het systeem " cookies " gebruiken. De cookie stelt ons niet in staat om u te identificeren, maar in het algemeen om informatie te verzamelen tijdens uw bezoek aan onze site. Zo weten wij welke delen van onze site voor u interessant zijn. Libertagrimpe  zal dan in staat zijn uw interessegebieden beter te begrijpen en u informatie te verstrekken die is afgestemd op uw behoeften. Deze " cookies " zullen ook voorkomen dat u informatie moet verstrekken telkens wanneer u ons al hebt gecommuniceerd, voor zover zij zullen onthouden dat u deze informatie aan ons op een eerdere datum. U kunt het bestaan van deze " cookies " detecteren en, indien nodig, verwijderen. U kunt zich verzetten tegen de registratie van cookies door deze functie van uw browser uit te schakelen in de voorkeuren van deze laatste.

Beperking van aansprakelijkheid

De door Yann MEZELLE verstrekte informatie is slechts indicatief. 

Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze informatie onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt. 

De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat de website clibertagrimpe.com 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of moeilijke technieken._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

Met name om onderhoudsredenen kan Yann MEZELLE zijn site onderbreken en zal hij ernaar streven gebruikers van tevoren op de hoogte te stellen. 

Yann MEZELLE behoudt zich het recht voor om, wanneer hij dat wenst, de hele of een deel van de site te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie van welke aard dan ook. Yann MEZELLE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of opschorting van de site.

Hypertekstlinks

De site kan hyperlinks bevatten die toegang geven tot andere websites die zijn gepubliceerd en beheerd door derden en niet door Yann MEZELLE.

Yann MEZELLE kan niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk worden gesteld in het geval dat genoemde sites van derden niet voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen, zowel Franse als Europese, van kracht of in de toekomst, evenals de gevolgen van deze niet-naleving .

Netwerkbeveiliging en privacy

Berichten die u ons via internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Totdat ze ons bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u geen onnodige, gevoelige of persoonlijke of vertrouwelijke informatie van derden vrijgeeft. Daarnaast kan de aanduiding van de herkomst van de elektronische berichten die wij ontvangen, worden vervalst. Als u dergelijke informatie aan ons wilt doorgeven, moet u daarom gebruik maken van de postdienst. Bijgevolg wordt geen enkele klacht, aangifte of adviesaanvraag per internetbericht in behandeling genomen. Gelieve uw verzoeken alleen per post in te dienen. Neem voor meer informatie over de te volgen procedures of over onderzochte dossiers schriftelijk contact op met Libertagrimpe .

Diverse informatie

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, staat Yann MEZELLE elke persoon toe om elke inhoud te melden die de kenmerken vertoont van de misdrijven bedoeld in de vijfde en achtste alinea van artikel 24 van de wet van 29 juli 1881 op de persvrijheid en het artikel 227-23 van het Wetboek van Strafrecht. 

Gebruik dit e-mailadres om inhoud op libertagrimpe.com te melden die u als illegaal beschouwt: contact@libertagrimpe.com 

Elke schending van de aldus gedefinieerde verplichtingen vormt een ernstige schending die kan leiden tot gerechtelijke procedures.

Logo Escalade Calanque
bottom of page